Nhóm một màu - Sắc màu từ cuộc sống

Ngói màu L108 - Bistre - (LH: 0919111089)

 ngói lợp

 

Một số công trình sử dụng Ngói màu Lama ROMAN màu L108 - Bistre:

Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh