Khoang có áp suất lớn được tạo bởi các gờ cản nước