Tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh, Công ty Lama Việt Nam