Nhóm phụ kiện hoàn thiện

N – Sơn

 Sơn

Dùng để dặm lên những chỗ lộ vữa/ hồ khi gắn ngói phụ kiện. Không nên dùng sơn này sơn lên bề mặt viên ngói.