Nhóm phụ kiện cơ bản

E – Ngói chạc 3

Ngói chạc 3

Dùng lợp ở đỉnh, nơi ba mái giao nhau.