Nhóm phụ kiện cơ bản

T. Ngói chữ T

Ngói chữ T

Dùng để lợp ở nơi 2 sóng mái giao nhau tạo thành góc vuông.Ngói chữ T