Nhóm phụ kiện cơ bản

D - Ngói ghép 2

Ngói ghép 2

Dùng để nối hai viên ngói nóc lợp trái chiều (từ hai đầu hồi nhà).